SEJJIDI SUAD MUTEKIJA

Posjetite moje blogove: 1. http://kuranjelijek.blogger.ba/; 2. https://sejjidisuadmutekija.blogspot.ba/

01.12.2010.

ZASTO DERVISI OBAVLJAJU ZIKIR

                                           U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog !

                  Hvala Allahu Gospodaru svjetova koji kaze : " Zaista ovaj Kur 'an vodi jedino ispravnom putu i vjenicima koji cine dobra djela donosi radosnu vijest da ih ceka nagrada velika ".

                  I neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, koji je dostavio Knjigu svoga  Gospodara i rekao : '' Najbolji medju vama je onaj koji Kur 'an nauci i njemu druge poducava i rekao, " te pozvao ljude njegovom ucenju i citanju rekavsi : " Ucite Kur 'an jer ce se on zauzimati na Sudnjem danu za svoje sljedbenike ;

                                                                   Predgovor :

                   Kur 'an je Bozija Objava, Rijec i Uputa. Objavljivan je Muhammedu a. s. u razdoblju od 23 godine njegove poslanicke misije.

                    Period objavljivanja Kur 'ana bio je poseban u ljudskoj povijesti. Pocetak Objave javlja se u formi Allahova imperativa Poslaniku, a potom i svakom covjeku, da izucava, posmatra i saznaje izvjesnost kosmickog reda u triplicitnoj relaciji Bog - covjek - svijet. Kur 'an dapace, insistira na osebujnom posmatranju prirode i covjeka, podjednako u njihovoj odvojenosti kao i njihovom jedinstvu. To integralno i odvojeno posmatranje bazira se na kur 'anskom principu o jedinstvu i jedinosti Stvoritelja ( tevhid ).

                     Svaka rijec Kur 'ana objavljena Muhammedu a. s. bila je registrovana, prenosena i ucena napamet. Tako se dogodilo ono sto je u povjesti nebeskih Knjiga jedinstveno : zapisana je svaka rijec Objave i svako njeno slovo u razdoblju koliko je trajala poslanicka misija Muhammeda a. s. Stoga je istinitost transmisije kur 'anskog teksta nesumnjiva i nepobitna. To potvrdjuje i sam Kur 'an , u kome se kaze da je to Knjiga u kojoj nema sumnje. Ona je uputa svima koji zele da je slijede i koji hoce da da joj pripadaju. Obavezujuci svoje pripadnike na znanstveno istrazivanje i spoznavanje stvarnosti, kur 'an podize nauku na najvisi moguci stepen i u tom smislu na desetine mjesta u u razlicitim kontekstima upotebljava izraze znanje  i spoznaja. Obraca se svima koji hoce da razmisljaju, zele da otkriju i spoznaju istinu i koji smjeraju da dosegnu smisao vjerovanja. Tu je bezbroj raznovrsnih dokaza na koje Kur 'an ukazuje. Ozbiljno proucavanje njegova sadrzaja kao i iscitavanje njegova prevoda potvrdjuje tu konstataciju.

                      Svojom pojavom Kur 'an je pokrenuo jedan od najvecih preobrazaja u povjesti covjecanstva. To isticu svi objektivni znanstvenici svijeta, a primjera koji potvrdjuju ovu cinjenicu ima napretek. Po svojoj univerzalnosti, misaonosti i sveobuhvatnosti Kur 'an prestavlja, doista, nadnaravnu Knjigu. Iza neprikosnoveno poziva da se vjeruje jedan Bog dz.. s. slijedi zahtjev za vjerovanje svih  Njegovih poslanika, medju kojima nema razlike. Po tome pravi i istinski pripadnik Kur 'ana moze biti samo onaj koji vjeruje i u sve druge vjerovjesnike, kao sto vjeruje u Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda a. s.  Isti je status i Objava upucenih prije Muhammeda a. s.  Priznajuci sve ranije poslanike i potvrdjujuci njihov dolazak i misiju razlicitih argumenata, Kur 'an ujuedno prdstavlja cvrst dokaz istinosti i historijskog znacenja Muhammedova a. s.  poslanstva.

                        Medju ljudima,prema kur 'anskom ucenju, nema nikakve razlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, korisnom i stetnom, lijepom i rdjavom. Svrha postojanja razlicitih naroda i nacija je u medjusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, razmjeni iskustva i medjusobnom ispomaganju. Pravednost se trazi do te mjere, da covjek mora da gleda na svakog drugog kao na sama sebe. Istina je po Kur 'anu sveta i nedjeljiva, a ljudska misao se mora potvrdjivati i dokazivati naucno i iskustveno.

                        Jezik Kur 'ana je nad naravan po svom stilu, strukturi i izrazajnim mogucnostima. Zbog toga  je Kur 'an nemoguce u potpunosti doslovno prevesti na bilo koji drugi jezik. Svi dosadasnji napori na tom planu prestavljaju, u stvari, samo ljudske pokusaje prezentovanja znacenja Kur 'ana i nista vise. Kur 'anski stil interpretacije ima vlastitu logiku i proteze se na sva podrucja koja zaokupljiju ljudski duh : na podrucje vidljivog i nevidljivog svijeta. Tesko da postoji krace povjesno razdoblje u zivotu ljudske zajednice u kojem je aktuliziran toliki broj pitanja koja se ticu prirode i covjeka, te razvoja ljudske kulture i duhovnosti uopce, od ono u kojem je dovrseno objavljivanje Kur 'ana.

                        Pitanja slobode misli, opredjeljenja i vjerovanja utemeljena su tako da je i prisila zabranjena. Taj vrlo slozeni problem Kur 'an je jasno i nedvosmisleno razrijesio. Sloboda ljudskog opredjeljenja je zagarantovana, a na istom osnovu je i covjekova odgovornost odredjena.

                        Kur 'an  trazi stalan progres. On je uputa ka kontinuiranom napretku i dinamicnom razvoju.  Zahtjev da se cini dobro, a ne cini zlo, univerzalan je princip kur 'anskog ucenja.

                          Najbolji komentar Kur ' ana je sam Kur 'an, a njegov najneposredniji tumac je Sunnet Muhammeda a. s. Zato se ni najmanje ne treba cuditi sto je jedna od posljednjih poruka Muhammeda a. s. da njegov ummet nece nikad zalutati ako se bude strogo pridrzavao Kur 'ana i Sunneta. Stoga zahtjev svih istinskih islamskih mislilaca i istrazivaca bio i ostao : vracanje u okvire Kur 'ana i Sunneta, i zivljenje, koliko god je to moguce, u okvirima ova dva neprikosnovena izvora cjelokupnog islamskog razmisljanja i vjerovanja.

                            Utjecaj Kur 'ana na ljudsku misao, kulturu i razvoj je saglediv. Medjutim, taj utjecaj do nasih dana jos nije dovoljno proucen. Pokusaji koji se danas cine u tom pogledu veliki su  i znacajni. Napori su ogromni na svim merdijanima svijeta. To najbolje pokazuje savremeno interosovanje za Kur 'an i povjesno znacenje njegove misli ; za islamsku kulturu kao autenticnu kur 'anskog nauka i planetarne mogucnosti kur 'anske Objave. Neoborivi dokaz koji potvrdjuje ovaj stav je ogroman  broj prevoda znacenja Kur 'ana na gotovo sve jezike savremenog svijeta. Cinjenica je da svaki narod ima po nekoliko razlicitih prevoda znacenja Kur 'ana na svom jeziku. takvih zahvalnih poduhvata bilo je i kod nas, a medju njima, svakao posebno mjesto zauzima prevod profesora Besima Korkuta.

 SURE   II.

 El ' Bakara - Krava,     ajet  114.

                           Bismillahirrahmanirrahim !

                           Ve men azlemu mimmen mene'a mesadzidallahi en juzkere fihesmuhu ve se'a fi haribiha ulaike ma kane lehum en jedhuluha illa haifin lehum fiddnja hizjun ve lehum fil' ahireti azebun azim.

                           U ime Allaha Milistivog, Samilosnog !

                           Ima li veceg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni poruse ? Takvi bi trebalo da u njih samo sa strahom ulaze. Na ovom svijetu dozivjece sramotu, a na onom svijetu patnju veliku !

  SURE  XVI.

   An Nahl - Pcele,          ajet  18.

                               Bismillahirrahmanirrahim !

                               Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha, innallahe legafurun rahim.

                               U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                              Ako vi budete brojili Allahove blagodati, nece te ih nabrojati, - Allah, u istinu, prasta i samilostan je, -

   SURE   II.

   El' Bakara - Krava,     ajet   152.

                                Bismillahirrahmanirrahim !

                                Fezkuruni ezkurkum veskuru li ve la tekfurun.

                                 U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                Sjecajte se vi Mene, i Ja cu se vas sjetiti, i  zahvaljujute Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti !

  SURE   XXXIII.

El' Ahzab - Saveznici,    ajet   35.  41.  42.

                                Bismillahirrahmanirrahim !

                               Inelmuslimine velmuslimati vel'muminine vel'muminati velkaanitine velkaanitati vessadikine vesadikaati vessabirine vessabirati velhasi'ine velhasi'ati velmutesaddikine velmutesaddikaati vessaimine vessaimati velhafizine furudjehum velhafizati vezzakirinallahe kesiren vezakirati e'addallahu lehum magfireten ve edjren azima.

                                U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslusnim muskarcima i poslusnim zenama,i iskrenim muskarcima i iskrenim zenama, i strpljivim muskarcima i strpljivim zenama, i poniznim muskarcima i poniznim zenama, i muskarcima koji dijele zekat i zenama koje dijele zekat i muskarcima koji poste i zenama koje poste, i muskarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i zenama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i muskarcima koji cesto spominju Allaha i zenama koje cesto spominju Allaha, - Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.

                                   Bismillahirrahmanirrahim !

                                     Ja ejjuhellezine amenuzkurullahe ziren kesira.

                                   U ime Allaha Milostivog, Samilosnog.  

                                       O vjernici, cesto Allaha spominjite i hvalite.

                                 Bismillahirrahmanirrahim !

                                     Ve sebbihuhu bukreten ve asila.

                                   U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                      i ujutro i navece Ga velicajte.

 SURE   IV.

 En Nisa - Zene.       ajet  103.

                                     Bismillahirrahmanirrahim !

                                      Feiza kadajtumussalate fezkurullahe kaimen ve ku'uden ve ala dzunubikum, feizatine'nentum feakimussalah, innessalate kanet alemu'minine kitaben mevkuuta.

                                     U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                     A kada molitvu zavrsite, Allaha spominjite, i stojeci, i sjedeci, i lezeci. A u bezbjednosti obavljajte molitvu u potpunosti, jer vjernicima je propisano da u odredzeno vrijeme molitvu obavljaju.

  SURE LXII.

  El' Dzuma - Petak.     ajet   9.  10.

                                       Bismillahirrahmanirrahim !

                                       Ja ejjuhellezine amenu iza nudie lissalati min jevmildzmu'ati fes'av ila zikrillahi ve zeril bej, zalikum hajrun lekum in kuntum ta'lemun.

                                        U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                       O vjernici, kad se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i podjite da molitvu obavite ; to vam jebolje, neka znate !

                                        Bismillahirrahmanirrahim !

                                       Feiza kudietissalatu fentesiru fil'ardi vebteguu min fadlillahi vezkurullahe kesiren le'allekum tuflihun.

                                        U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                       A kad se molitva obavi,onda se po zemlji razidjite i Allahovu blagodat trazite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli sto zelite.

 SURE   XXXIV.

 Saba - Sebe'       ajet 13.

                                        Bismillahirrahmanirrahim !

                                       Ja'melune lehu ma jesau min maharibe ve tamasile ve dzifanin keldzevabi ve kudurin rasiat, i'melu ale davude sukra, ve kalilun min ibadiessekur.

                                        U ime Allaha Milistivog, Samilosnog !

                                        Oni  su mu izradjivali sto god je htio ; hramove i spomenike, i zdjele kao catrnje, i kotlove nepokretne. * >> Trudite se i budite zahvalni, o celjadi Davudova ! << - A malo je zahvalni medju robovima Mojim.

   SURE   XVII.

  El' Isra - Nocno putavanje.   ajet     89.

                                           Bismillahirrahmanirrahim !

                                           Lekad sarrafna linnasi fi hazelkur'ani min kulli meselin fe'eba ekserunnasi illa kufura.

                                           U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                          Mi u ovom Kur'anu objasnjavamo ljudima svakojake primjere, ali vecina ljudi nikako nece da vjeruje.

  SURE XXIII

 El' Mu'minun - Vjernici.             ajet     61.

                                             Bismillahirrahmanirrahim !

                                            Ulaike jusari'une filhajrati ve hum leha sabikuun.

                                            U ime Allaha Milostivog, Samilosnog !

                                            oni hitaju da cine dobra djela, i radi njih druge preticu.

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
<< 12/2010 >>
nedponutosricetpetsub
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

KONTAKT
Javite nam se putem E-mail adrese: sokak57@gmail.com ili putem privatne poruke.

Sadrzaj postova :
1. Ilmihal za svakog muslimana i muslimanku
2. Hudba hazreti Alije
3. Islamska uljudnost
4. Prinsipi tolerancije u islamu
5. Podsjednik u kurbanu
6. Sjecanje na umrle ibadetom 1,2,3 dio
7. Muradi bismile
8. Ilahije
9. Dani u sedmici
10. Sest vidova vjerskog ekstremizma

Sadrzaj postova :
11. Zikr I Irsad 1.i 2. dio
12. Asure.
13. Rifaiski Tarikat u Sarajevu
14. Kijam zikr u Naksibendijskim tekijama
15. Bektasijski Tarikat u Sarajevu
16. Sve Mehdije do danas ili od Kerbele do danas 1. i 2. dio
17. Kako je u nasoj Bosni ?


BROJAČ POSJETA
106162

Powered by Blogger.ba