SEJJIDI SUAD MUTEKIJA

Posjetite moje blogove: 1. http://kuranjelijek.blogger.ba/; 2. https://sejjidisuadmutekija.blogspot.ba/

08.05.2018.

Današnju srdžbu ostavi za sutra

Općepoznata je mudrost koja ljude savjetuje da uvijek važne odluke donose ,, hladne glave ,,, jer su ih izražene emocije, i ljubav i mržnja , u stanju zaslijepiti i navesti ih da pogrešno postupe. Zgodan je primjer predaje o nekome čovjeku koji je dugo godina bio odsutan od kuće i kad je po povratku, prije negoli se ikome od ukućana javio, pogledao kroz prozor i ugledao svoju ženu u društvu nepoznatog mladića, jako se rasrdio. Prva mu je pomisao u toj žestokoj srdžbi bila da odmah upadne u kuću i ubije i nevjernu ženu i ,, njezinog ljubavnika ,,i već je tako vrele glave krenuo da to uradi, kad se sjetio savjeta jednoga staroga mudraca koji ga je savjetovao da uvijek današnju srdžbu ostavi za sutra. Osjećao je respekt prema tome starcu i odlučio da ga posluša, pa se tako neprimjetno udaljio od vrata i prenočiona sjenu u vlastitoj štali.

Kada sutradan probudio več je bio sasvim smiren. Otišao je svojoj ženi da hladne glave ustanovi šta je sve posrijedi — i saznao da je onaj ,, drski bestidnik ,, od juče niko drugi do njegov vlastiti sin koji je u godinama njegova odsustva izrastao u lijepog mladića. Pouka više nego jasna.

Primjera, nažalost, ima isuviše koji nam pokazuju kako srdžba čovjeka počesto vuče na nepromišljene postupke zbog kojih se on kasnije, kada se ,, ohladi ,, uglavnom kaje. Ali, ovo ne znaći da je srdžba uvijek i u svim situacijama loša. ( 1 ) U nekim situacijama ona može biti i dobra i opravdana — onda kada je uzrokovana nepravdom i zločinom i ako čovjeka navede na pravednu reakciju proti zla. Mjerilo je Šerijat — tamo gdje Allahov uzvišeni Zakon čovjeku kaže da se rasrdi i da mrzi, tu se srdžba i mržnja dobre, nisu loše, lijepe su nisu ružne ( 2 )

Prema tome, srdžba je dobra ako je uzrokovana šerijatski opravdanim razlozima, ali ako je istovremeno i reakcija na koju ona čovjeka uoućuje u skladu sa Šerijatom. Čak ni opravdana srdžba ne smije dovesti do nepravedne reakcije. Negativnost srdžbe upravo je naglašena najviše u tome što ona čovjeka lako može navesti na nepravedan postupak. Neophodno je stoga da srdžba kontroliše granicama Šerijata, jer samo poštivanje savršenoga Allahovog Zakona čovjeka sprečava da ga odvede u nepravednost. No problem je upravo u tom što čovjek u stanju sedžbe veoma lako može izgubiti kontrolu nad sobom i preći granice koje apsolutna Allahova pravda zacrtala.

U tome smislu za čovjeka je najbolje i najsigrnije da uvijek maksimalno izbjegava srdžbu, jer i pored svog njegovog znanja on ipak ne može biti potpuno siguran da je ona opravdana. A, čak i u onim slučajevima kada ima pravo da se rasrdi , on mora da uloži maksimalni napor da reaguje hladne glave , jer mu je to mnogo sigurniji način da izbjegne nepravedno postupanje.

Ni najbolji među ljudima, Allahovi vjerovjesnici i poslanici, nisu izuzeti od obaveze da ne smiju dopustiti da im srdžba bude nepravedna i da ih navede na pogrešan postupak. A, jedan od vjerovjesnika, dragi Allah najbolje zna zašto, ostao primjrom da ljudi nisu savršeni i da se čak i najbolji od njih ( Allahovim vjerovjesnicima i poslanicima ) može desiti slabost pogrešnoga postupanja u stanju srdžbe. To je Junus, alejhisselam.

Junus , alejhisselam

Junus , alejhisselam, je vjerovjesnik dragog Allaha čiji je slućaj prema uzvišenoj volji Allahovoj ostao svim budućim generacijama trajnom i veoma značajnom poukom o tome da svi ljudi, pa i vjerovjesnici i poslanici, ne mogu postići da njihov trud rezultira željenim plodovima ma koliko to oni željeli i trudili se — o tome odlučuje samo dragi Allah, a ljudi su dužni strpljivo čekati da se desi onako kako je On odredio dakako tek nakon što su u Njegovo ime ( sa bismillom ) na lijep, dozvoljen ( halal ) i čestit način učinili sve ono što su oni ojektivno mogli učiniti.

Isto tako , primjer njegov, kao što smo naprijed rekli, i u tome da ni vjerovjesnici i poslanici nisu izuzeti od obaveze da ne smiju dopustiti da im srdžba bude nepravedna i da ih navede na pogrešan postupak.

O Junusovoj, slejhisselam, vjerovjesničkoj / poslanićkoj deredži Kur”an donosi sasvim jasno svjedočanstvo :

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima nakon njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur, i poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali, a Allah je, sigurno, s Musaom razgovarao, o poslanicima koji su vijesti radosne i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. A Allah je silan i mudar.
( 4 : 163 – 165 )

I Mu ( Ibrahimu, alejhisselam ) poklonismo i Ishaka i Jakuba ; i svakog uputismo — a Nuha smo još prije uputili — i od potomaka njegovih Davuda, i Sulejmana, i Ejjuba, i Jusufa , i Musaa, i Haruna — eto, tako Mi nagrađujemo one koja dobra djela čine — i Zekerijjaa, i Jahjja, i Isaa, i Ilijasa –svi su oni bili dobri — i Ismaila i El-jese,a i Junusa i Luta — i svima smo prednost nad ostalim svjetom dali i neke pretke njihove i potomke njihove i braću njihovu– njih smo odabrali i na Pravi put im ukazali.
( 6 : 84 – 87 )

Junus , alejhisselam ,je vjerovatno rođen u Ninivi gdje je i odrstao. poput svoje braće u vjerovjesništvu, među svojim narodom se još od malih nogu isticao izuzetnom dobrotom, plemenitošću, čestitošću, blagošću i svim ostalim najljepšim osobinama kojima se jedan čovjek može okititi. Kao takav je, svugdje gdje bih se pojavio, bio izuzetno cijenjen i svi su ga voljeli.

Nije poznato u kojoj je dobi dobio Objavu, ali je bez sumnjeda se nakon toga svi svojim srcem posvetio vjerovjerovjesničkoj zadaći. Tako je Junus, alejhisselam, nošen željama najljepšim i ulažeći napore maksimalne, narod Ninive danonoćno na pravi put pozivao.

Ali, godine su neumitno prolazile a sav njegov trud nije rezultirao rezultatima koji bi ispunili njegova plemenita očekivanja. U toj jednoj frustirajućoj situaciji, gledajući svoj krajnje nemarni narod kako već godinama sa toliko upornošću odbija Allahove uzvišene upute i opomene, Junus, alejhisselam, je u jednom trenu pokazao ljudsku slabost i sebi je dopustio da se jako rasrdi i da u toj nepromišljenoj i nekontrolisanoj srdosti počini i krajnje ozbiljnu grešku — digao je ruke od svega i bez Allahovog dopuštenja napustio je svoj narod i svoju vjerovjesnićku zadaću. Namjera mu je bila da ode u neku daleku prekomorsku zemlju, tako da se zaputio ka obali i tamo se ukrcao na jednu lađu.

I da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale …..

Kad je lađa zaplovila otvorenim morem , a Junus, alejhisselam, već neko vrijeme bio pomislio da ga je Allah neće kazniti, stigla je odredba Gospodara svih svjetova.More se iznenada strahovito uzburkalo i razbješnjeli talasi su preopterećnu lađu šibanu olujnim vjetrom počeli bacati na sve strane, prijeteći svakog trena da je prevrnu i potope.Putnici na lađi su bili u panici i odmah su, još jednom potvrđujući istinu na koju Kur.an jasno podsječa ( 9 ) — da se ljudi dok su u velikoj opasnosti vrlo brzo sjete svoga Gospodara i mole Mu se dok na Njega većinom zaboravljaju kada su sigurni, počeli Bogu dragome upućivati iskrene dove da ih spasi. Lađa je i dalje bila na ivici potpune propasti i minuti im protjecaše kao vječnost– i onda su im srca bila nadahnuta da shvate kako je uzročnik svega toga jedan od ljudi koji su na lađi i da ga, ako žele da opasnost prestane, moraju baciti u more. Kako nisu znali o kome je tačno riječ, odlućiše da bacanjem kocke odaberu onoga koji će biti bačen među uzburkane talase.

Bacili su kocku i kocka je svaki put padala na istog putnika –Junusa, alejhisselam. I njemu je već bilo sasvim jasno da je sve to zaslužena kazna koja ga je stigla od njegova Gospodara, pa ih je sve umirio rijrčima da je samo on taj koji mora podnijeti sankciju i da će biti oslobođeni straha i opasnosti čim ih on napusti i potom je skočio u more. Čim je to učinio more se odmah umirilo i lađa je otplovila svojim putem, a Junus, alejhisselam, je ostao sam plivajući na pučini u iščekivanju da se suoči sa svim onima što je odeđeno da mu se desi. Nije čekao isuviše dugo jer se uskoro pojavio ” hut “– ogromna riba, odnosno najvjerovatnije kit , koji ga je progutao.

I Junus je bio poslanik. I on pobježe na jednu lađu prepunu i baci kocku i kocka na njega pade, i riba ga proguta, a bio je zaslužio prijekor. ( 37 : 139 – 142 )

08.05.2018.

Miradž

Osobine ljudi ahireta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog !

Allahume sali ala Muhammed ve ali Muhammed

Molimo Uzvišenog Allaha da bude zadovoljan sa ovim našim susretom, svime što budemo čuli i što budemo govorili.

Hadis kaže: Miradž je jedna prikladna cjelovita zbirka sadržaja koja govori o tome šta je vjera i o tome šta je čovjek. Govorimo o svojstvima ahiretskih ljudi , onih ljudi koje žive na ovom svijetu, ali su posvećeni ahiretu, a također, govorimo i o njihovom nagradama i o svemu onome što ih čeka na Drugom svjetu.

Jedna od osobina tih vjernika, odnosno onih vjernika koji su se predali ahiretu, jeste ta da na početku, u samom trenutku kada dobiju Božiju blagodat, zahvaljuju Uzvišenom Gospodaru na toj blagodati koju su dobili, a također, i na kraju kada okonča ta blagodat, oni su od one skupine zahvalnih koji zahvaljuju Allahu na onome što im je dao. Kur'an časni u suri Ibrahim, 7. ajet ovako nam govori : ” Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati,; budete li nezahvalani, kazna Moja doista će stroga biti .”

Bog je dao ljudima jedno pravo. Uzvišeni Bog kaže ljudima. Da mio sam vam jedno pravo a to je da — ako budete zahvaljivali da će se vaši. nimeti i vaše blagodati koje budete posjedovali uvećati. Ako budete od onih nezahvalni , znajte da Moja kazna žestoka

Želim ovdje da pojasnim ovaj dio gdje Allah dž.š. kaže da je Moja kazna žestoka. Ne u tom smislu da se Allah dž.š. želi ljudima da osveti zbog njihovog nemara i njihove nezahvalnosti. Nego je pitanje u tome da je zakon kreacije, zakon stvaranja takav da se ne zahvalni ljudi ne mogu koristiti blagodatima . Drugim riječima rečeno je da ukoliko čovjek svoj život , svoje djelovanje usaglasi sa zakonima koji vladaju svijetom , tj. sa zakonima stvaranja , onda će on biti u stanju okoristiti sa Božijim blagodatima, a ukoliko bude kršio te zakone , koje je Bog uspostavio , zasigurno će takav čovjek biti uskraćen Božijih blagodati.

Često sam na predavanjima govorio i kazivao razne klasične primjere koji pojašnjavaju neke stvari tako ću i sada navesti primjer jednog velikog planinskog vodopada u čijem se podnožju, mjestu gdje pada vodopad, nalazi jedno jezerce. Mi posmatramo ribe koje skaču iz vode i penju se na vrh vodopada. Možda se one na taj način igraju, ali nama se čini kao da pokušavaju da se popnu uz vodopad , ali uvijek padaju u vodu i iznova pokušavaju, no nikako da uspijevaju da se popnu na vrh. Znači da se one nalaze neprestano na jednoj tački, pokušaja i ponovnog povratka na početnu tačku, pokušaj i ponovno pada.

Ukoliko se čovjek bude kretao, poput ovih riba suprotno od kretanja Božijih zakona, znači ako se bude suprostavio Božijim zakonima neprestano će biti na gubitku i neprestano će trpiti štete i zijane. Međutim, ukoliko bi se ta riba koja se kreće suprotno od kretanja vode u pokušaju da se uspe uz veliki vodopad , okrenula i plivala nizvodno u skladu sa tokom rijeke , ona bi iz jednog potočića prešla u veću rijeku, iz veće rijeke u ogromnu rijeke, iz ogromne rijeke u more, a potom u nepregledni okean. Ta riba kada dođe u te beskrajne širine okeana postala je kit. Kao što Mevlana kaže, Nikad nećete naći veliku ribu u malom potoku , već velike ribe tražite u velikom okeanu.

Prema tome zahvaljivanje Bogu na blagodatima jeste kretanje u skladu sa zakonima koje je Bog uspostavio, korištenje Božijih blagodati a uz sve to i zahvaljivanje Bogu.

U suri Ibrahim 33. i 34. ajet čitamo ” i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom , koji se stalno kreću , i daje vam da se koristite noći i danom ; — daje vam svega onoga što od Njega ištete , i ako biste Allahove blagodati brojali , ne biste ih nabrojali . — Čovjek je , uistinu, nepravedan i nezahvalan .”

O čovječe sve što postoji sve smo stvorili zbog tebe. Za tebe smo noć i dan stvorili, za tebe smo sunce i mjesec stvorili , za tebe smo nebesa i zemlju stvorili . Sve smo stvorili za tebe da se koristiš time i da budeš zahvalan na Allahovim blagodatima.

Bog je rekao — Sve što sam stvorio dato je tebi na raspolaganje da se koristiš time. Kakvu korist čovjek ima od tih blagodati ? Zavisno od toga kako čovjek koristi te blagodati. Koliko bude uložio truda toliko će se i okoristiti tim Božijim blagodatima. Neko koristiti livadu da bi njome šetao. Drugi tu parcelu uzme i napravi kuću. Neko drugi na toj parceli pored kuće zasadi i voćnjak, te još više iskoristiti tu zemlju. Treći iskopa na toj parceli i rudnik. Znači on je pored toga što je maksimalno iskoristio površinu zemlje prešao i na eksploataciju i korištenje unutrašnjih resursa i rezervi te parcele. Sve to ovisi o tome kako ćemo iu kojoj mjeri ćemo iskoristiti te Božije blagodati. Neki kao ISA a.s. koriste Božije blagodati tako da Božijim emerom stvore od neživog živo stvorenje.

Neko poput našeg Poslanika s.a.v.s. koji je čitavu zemaljsku kuglu i sve što je na njoj uzeo sebi kao sredstvo i stepenicu za uzdignuće za više sfere sa koje je učinio ,, miradž “.

U nastavku ajeta kaže se — Nakon što vam je potčinio nebesa i zemlju i što je na zemlji i na nebesima i ono što poželite, Allah dž.š. je uredio svjet na takav način da nas zakoni stvaranja pomažu. Oni su takvi da će vam omogućiti da dostigne do svoga cilja.

Ako poželite da saznate gdje je granica naše nagradne znajte da je nema. Koliko god da se pojerite naprijed, koliko god išli naprijed ta granica se pomjera naprijed i ona je nepregledna i nedostižna.

Ali šta ćemo, šta je moguće učiniti kada je čovjek nezahvalan i nasilnik.

Prema tome, zahvaljivanje Bogu nije samo to da kada završimo sa objedom i kažemo ,, Hvala Allahu koji nam je podario blagodati “, to je samo prvi stepen za uspostavljanje veze sa Bogom, a istinsko i pravo zahvaljivanje je to da čovjek koristi ono što mu je Bog dao zarad dostizanja do onog što je Allah stvorio.

A nezahvalnost Bogu jeste to da čovjek ne koristi one blagodati koje mu je je Bog dao. Da nekoristi razum, oči, uši, i sve druge blagodati koje mu je Bog dao. Nego jednostavno on ih je odbio i da ih ne iskorištene vrati u kabur.

Imam Sadik r.a. u vezi ovoga kaže — Ako vas Bog dariva, ako vam očiglednim postanu Božije blagodati, onda uvečajte svoje zahvaljivanje Gospodaru. To je korištenje Božijih blagodati u cilju dostizanja duhovne i materijalne sreće.

Također Imam Sadik r.a. prenosi od Božijeg Poslanika s.a.v.s. koji je rekao : Ako neko završi sa objedom i zahvali Gospodaru, on je poput osobe koja je postila i čiji je post prihvaćen.

I također nastavlja pa kaže : Ona osoba koja se nalazi u stanju lagode, zdravlja, koja nema nikakvih teškoća, ako u takvom stanju lagode, blagodati nimeta zdravlja bude zahvaljivala Bogu, nagrada takve osobe je u visini nagrade osobe koja je u teškim iskušenjima, mukama , i patnjama i koja se strpi u tom stanju i zahvaljuje Bogu.

U nastavku hadisa se kaže : Osoba koja je bogata i imućna, bez obzira da li to ono što ona ima i posjeduje bilo to tjelesno, tj. zdrastveno bogatstvo, bilo to msterijalno bogatstvo, ili pak to bilo znanje koje ima, takva imućna i bogata osoba koja ujedno i zahvaljuje svome Gospodaru, ima nagradu siromašnog i bolesnog čovjeka koji zahvaljuje i koji je zadovoljan.

Također od Božijeg Poslanika s.a.v.s. se prenosi da je rekao : ,, Zahvala pripada isključivo Bogu koji je zahvalu učinio ključem Njegova spominjanja ( zikra ) .”

Zahvala je ključ kako da dođemo do Boga i do sjećanja na Njega. Iz ovog hadisa razumijevamo da zahvaljivanje nije samo to da uzmemo tespih i izgovaramo Elhamdulillah ( hvala Bogu ) i pređemo tespih i to je to. Zahvaljivanje Bogu je mnogo više od toga. Zahvaljivanje je način da dođemo do sjećanja na Boga da dođemo do višeg stepena čineći taj zikir. Zahvaljivanje Bogu mi se uspinjemo na jedan viši stepen a to je stepen sjećanja i stalnog prisustva svjesti o tome da je Bog tu.

Iz hadisa razumijevamo da je zahvaljivanje Bogu izgovaranjem riječi elhamdulillah, da je to ustvari ključ. A šta je funkcija ključa . Funkcija ključa je da nam otvori nešto , da nam otvori prilaz nečemu. A to nešto jeste, zikir, jeste sjećanje. Kada otvarate kapije svoje kuće ili svoga dvorišta vi dolazite do blagodati koje se nalaze unutar kuće i do svega onoga što ste pohranili i što čuvate u njoj, voće, hrana, odjeća itd. Sve je to unutar a ključ nam služi da otvorite vrata i da dođete do tih blagodati.

Znači :

Prvo ; zahvala je ključ,

Drugo ; zahvala je uzrok uvećanja Božije darežljivosti o Božije dobrote prema čovjeku. Ona uzrokuje to da se uveća Božija dobrota prema ljudima. Da nam Bog da one stvari koje nemamo i da nam otkloni one nedostatke koje posjedujemo.

Treće ; zahvala je vodič , zahvala je ona koja nas upućuje ka spoznaji Božijih blagodati, upućuje nas ka Božijim blagodatima i upoznaje nas sa Božijim blagodatima.

Četvrto ; zahvala ( kada izgovaramo elhamdulillah ) je poput znaka ( alameta ) , poput bljeska koji nam ukazuje na veličanstvenost Uzvišenog Gospodara.

Hazreti Ali r.a. kaže : Ako neko u dubini svoje duše spozna veličinu Stvoritelja, u očima njegovim sve ono što postoji biće nisko ( neće imati nikakvu vrijednost ), ona osoba koja veličanstvenost i veličinu Boga spozna u srcu svome i nutrinama duše svoje u očima takve osobe, što postoji na svijetu je nisko i neznatno, i bezvrijedno. Nije to samo na nekom nivou umišljena i fikcije, kao da on umišlja neku snagu i energiju. Zaista takav čovjek crpi snagu iz jednog izvora koji je beskrajan. On je podržan od strane Posjednika beskrajne moći, snage i znanja. Izvorište te njegove snage i moći se nalazi kod Boga koji je posjednik svih svojstva savršenstva.

I zato vidimo kod velikana u vjeri , kod evlija, Božijih ljudi da oni nisu pokazivali ni najmanje zrno,ni najmanju zehru straha pred zalimima i tlačiteljima, upravo zato jer su svoju snagu crpili iz vrela koje je beskrajno. Prema tome, zahvaljivanje Bogu znači korištenje Njegovih blagodati i Njegovih zakona u cilju dostizanja do materijalne i duhovne sreće

Zato je jedna od osobina Božijih ljudi evlija i ta da se oni neprestano zahvaljujući Bogu , kreću ka Bogu i ka sreći.

Zato Kur'an kaže : I kad svi dženetlije , Božiji ljudi, evlije uđu u dženet i posljednje riječi njihove će biti — zahvala pripada Gospodaru svih svjetova. Alemi Tabatabai tumačeći ovaj ajet kaže : Iz ovoga ajeta u kojem se kaže posljednje riječi ljudi koji uđu u džennet bit će činjenje zahvale Gospodaru svih svjetova — dolazimo do zaključka da je zahvala jedna stvar, jedna zbilja koju nije lako dosegnuti. I zasigurno ta njihova zahvala nije ona verbalna jezička zahvala. I mi koji ne znamo hoćemo li biti dženetlije ili pak nećemo , donosimo zahvalu . Ali nije to ta zahvala. I Bog zna da mi činimo zahvalu Bogu, ali to je samo ključ koji nam oslobađa put da dođemo do nečeg vrijednog.

Allahume sali ala Muhammed ve ali Muhammed.

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
<< 05/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

KONTAKT
Javite nam se putem E-mail adrese: sokak57@gmail.com ili putem privatne poruke.

Sadrzaj postova :
1. Ilmihal za svakog muslimana i muslimanku
2. Hudba hazreti Alije
3. Islamska uljudnost
4. Prinsipi tolerancije u islamu
5. Podsjednik u kurbanu
6. Sjecanje na umrle ibadetom 1,2,3 dio
7. Muradi bismile
8. Ilahije
9. Dani u sedmici
10. Sest vidova vjerskog ekstremizma

Sadrzaj postova :
11. Zikr I Irsad 1.i 2. dio
12. Asure.
13. Rifaiski Tarikat u Sarajevu
14. Kijam zikr u Naksibendijskim tekijama
15. Bektasijski Tarikat u Sarajevu
16. Sve Mehdije do danas ili od Kerbele do danas 1. i 2. dio
17. Kako je u nasoj Bosni ?


BROJAČ POSJETA
106162

Powered by Blogger.ba