SEJJIDI SUAD MUTEKIJA

Posjetite moje blogove: 1. http://kuranjelijek.blogger.ba/; 2. https://sejjidisuadmutekija.blogspot.ba/

08.05.2018.

Miradž

Osobine ljudi ahireta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog !

Allahume sali ala Muhammed ve ali Muhammed

Molimo Uzvišenog Allaha da bude zadovoljan sa ovim našim susretom, svime što budemo čuli i što budemo govorili.

Hadis kaže: Miradž je jedna prikladna cjelovita zbirka sadržaja koja govori o tome šta je vjera i o tome šta je čovjek. Govorimo o svojstvima ahiretskih ljudi , onih ljudi koje žive na ovom svijetu, ali su posvećeni ahiretu, a također, govorimo i o njihovom nagradama i o svemu onome što ih čeka na Drugom svjetu.

Jedna od osobina tih vjernika, odnosno onih vjernika koji su se predali ahiretu, jeste ta da na početku, u samom trenutku kada dobiju Božiju blagodat, zahvaljuju Uzvišenom Gospodaru na toj blagodati koju su dobili, a također, i na kraju kada okonča ta blagodat, oni su od one skupine zahvalnih koji zahvaljuju Allahu na onome što im je dao. Kur'an časni u suri Ibrahim, 7. ajet ovako nam govori : ” Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati,; budete li nezahvalani, kazna Moja doista će stroga biti .”

Bog je dao ljudima jedno pravo. Uzvišeni Bog kaže ljudima. Da mio sam vam jedno pravo a to je da — ako budete zahvaljivali da će se vaši. nimeti i vaše blagodati koje budete posjedovali uvećati. Ako budete od onih nezahvalni , znajte da Moja kazna žestoka

Želim ovdje da pojasnim ovaj dio gdje Allah dž.š. kaže da je Moja kazna žestoka. Ne u tom smislu da se Allah dž.š. želi ljudima da osveti zbog njihovog nemara i njihove nezahvalnosti. Nego je pitanje u tome da je zakon kreacije, zakon stvaranja takav da se ne zahvalni ljudi ne mogu koristiti blagodatima . Drugim riječima rečeno je da ukoliko čovjek svoj život , svoje djelovanje usaglasi sa zakonima koji vladaju svijetom , tj. sa zakonima stvaranja , onda će on biti u stanju okoristiti sa Božijim blagodatima, a ukoliko bude kršio te zakone , koje je Bog uspostavio , zasigurno će takav čovjek biti uskraćen Božijih blagodati.

Često sam na predavanjima govorio i kazivao razne klasične primjere koji pojašnjavaju neke stvari tako ću i sada navesti primjer jednog velikog planinskog vodopada u čijem se podnožju, mjestu gdje pada vodopad, nalazi jedno jezerce. Mi posmatramo ribe koje skaču iz vode i penju se na vrh vodopada. Možda se one na taj način igraju, ali nama se čini kao da pokušavaju da se popnu uz vodopad , ali uvijek padaju u vodu i iznova pokušavaju, no nikako da uspijevaju da se popnu na vrh. Znači da se one nalaze neprestano na jednoj tački, pokušaja i ponovnog povratka na početnu tačku, pokušaj i ponovno pada.

Ukoliko se čovjek bude kretao, poput ovih riba suprotno od kretanja Božijih zakona, znači ako se bude suprostavio Božijim zakonima neprestano će biti na gubitku i neprestano će trpiti štete i zijane. Međutim, ukoliko bi se ta riba koja se kreće suprotno od kretanja vode u pokušaju da se uspe uz veliki vodopad , okrenula i plivala nizvodno u skladu sa tokom rijeke , ona bi iz jednog potočića prešla u veću rijeku, iz veće rijeke u ogromnu rijeke, iz ogromne rijeke u more, a potom u nepregledni okean. Ta riba kada dođe u te beskrajne širine okeana postala je kit. Kao što Mevlana kaže, Nikad nećete naći veliku ribu u malom potoku , već velike ribe tražite u velikom okeanu.

Prema tome zahvaljivanje Bogu na blagodatima jeste kretanje u skladu sa zakonima koje je Bog uspostavio, korištenje Božijih blagodati a uz sve to i zahvaljivanje Bogu.

U suri Ibrahim 33. i 34. ajet čitamo ” i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom , koji se stalno kreću , i daje vam da se koristite noći i danom ; — daje vam svega onoga što od Njega ištete , i ako biste Allahove blagodati brojali , ne biste ih nabrojali . — Čovjek je , uistinu, nepravedan i nezahvalan .”

O čovječe sve što postoji sve smo stvorili zbog tebe. Za tebe smo noć i dan stvorili, za tebe smo sunce i mjesec stvorili , za tebe smo nebesa i zemlju stvorili . Sve smo stvorili za tebe da se koristiš time i da budeš zahvalan na Allahovim blagodatima.

Bog je rekao — Sve što sam stvorio dato je tebi na raspolaganje da se koristiš time. Kakvu korist čovjek ima od tih blagodati ? Zavisno od toga kako čovjek koristi te blagodati. Koliko bude uložio truda toliko će se i okoristiti tim Božijim blagodatima. Neko koristiti livadu da bi njome šetao. Drugi tu parcelu uzme i napravi kuću. Neko drugi na toj parceli pored kuće zasadi i voćnjak, te još više iskoristiti tu zemlju. Treći iskopa na toj parceli i rudnik. Znači on je pored toga što je maksimalno iskoristio površinu zemlje prešao i na eksploataciju i korištenje unutrašnjih resursa i rezervi te parcele. Sve to ovisi o tome kako ćemo iu kojoj mjeri ćemo iskoristiti te Božije blagodati. Neki kao ISA a.s. koriste Božije blagodati tako da Božijim emerom stvore od neživog živo stvorenje.

Neko poput našeg Poslanika s.a.v.s. koji je čitavu zemaljsku kuglu i sve što je na njoj uzeo sebi kao sredstvo i stepenicu za uzdignuće za više sfere sa koje je učinio ,, miradž “.

U nastavku ajeta kaže se — Nakon što vam je potčinio nebesa i zemlju i što je na zemlji i na nebesima i ono što poželite, Allah dž.š. je uredio svjet na takav način da nas zakoni stvaranja pomažu. Oni su takvi da će vam omogućiti da dostigne do svoga cilja.

Ako poželite da saznate gdje je granica naše nagradne znajte da je nema. Koliko god da se pojerite naprijed, koliko god išli naprijed ta granica se pomjera naprijed i ona je nepregledna i nedostižna.

Ali šta ćemo, šta je moguće učiniti kada je čovjek nezahvalan i nasilnik.

Prema tome, zahvaljivanje Bogu nije samo to da kada završimo sa objedom i kažemo ,, Hvala Allahu koji nam je podario blagodati “, to je samo prvi stepen za uspostavljanje veze sa Bogom, a istinsko i pravo zahvaljivanje je to da čovjek koristi ono što mu je Bog dao zarad dostizanja do onog što je Allah stvorio.

A nezahvalnost Bogu jeste to da čovjek ne koristi one blagodati koje mu je je Bog dao. Da nekoristi razum, oči, uši, i sve druge blagodati koje mu je Bog dao. Nego jednostavno on ih je odbio i da ih ne iskorištene vrati u kabur.

Imam Sadik r.a. u vezi ovoga kaže — Ako vas Bog dariva, ako vam očiglednim postanu Božije blagodati, onda uvečajte svoje zahvaljivanje Gospodaru. To je korištenje Božijih blagodati u cilju dostizanja duhovne i materijalne sreće.

Također Imam Sadik r.a. prenosi od Božijeg Poslanika s.a.v.s. koji je rekao : Ako neko završi sa objedom i zahvali Gospodaru, on je poput osobe koja je postila i čiji je post prihvaćen.

I također nastavlja pa kaže : Ona osoba koja se nalazi u stanju lagode, zdravlja, koja nema nikakvih teškoća, ako u takvom stanju lagode, blagodati nimeta zdravlja bude zahvaljivala Bogu, nagrada takve osobe je u visini nagrade osobe koja je u teškim iskušenjima, mukama , i patnjama i koja se strpi u tom stanju i zahvaljuje Bogu.

U nastavku hadisa se kaže : Osoba koja je bogata i imućna, bez obzira da li to ono što ona ima i posjeduje bilo to tjelesno, tj. zdrastveno bogatstvo, bilo to msterijalno bogatstvo, ili pak to bilo znanje koje ima, takva imućna i bogata osoba koja ujedno i zahvaljuje svome Gospodaru, ima nagradu siromašnog i bolesnog čovjeka koji zahvaljuje i koji je zadovoljan.

Također od Božijeg Poslanika s.a.v.s. se prenosi da je rekao : ,, Zahvala pripada isključivo Bogu koji je zahvalu učinio ključem Njegova spominjanja ( zikra ) .”

Zahvala je ključ kako da dođemo do Boga i do sjećanja na Njega. Iz ovog hadisa razumijevamo da zahvaljivanje nije samo to da uzmemo tespih i izgovaramo Elhamdulillah ( hvala Bogu ) i pređemo tespih i to je to. Zahvaljivanje Bogu je mnogo više od toga. Zahvaljivanje je način da dođemo do sjećanja na Boga da dođemo do višeg stepena čineći taj zikir. Zahvaljivanje Bogu mi se uspinjemo na jedan viši stepen a to je stepen sjećanja i stalnog prisustva svjesti o tome da je Bog tu.

Iz hadisa razumijevamo da je zahvaljivanje Bogu izgovaranjem riječi elhamdulillah, da je to ustvari ključ. A šta je funkcija ključa . Funkcija ključa je da nam otvori nešto , da nam otvori prilaz nečemu. A to nešto jeste, zikir, jeste sjećanje. Kada otvarate kapije svoje kuće ili svoga dvorišta vi dolazite do blagodati koje se nalaze unutar kuće i do svega onoga što ste pohranili i što čuvate u njoj, voće, hrana, odjeća itd. Sve je to unutar a ključ nam služi da otvorite vrata i da dođete do tih blagodati.

Znači :

Prvo ; zahvala je ključ,

Drugo ; zahvala je uzrok uvećanja Božije darežljivosti o Božije dobrote prema čovjeku. Ona uzrokuje to da se uveća Božija dobrota prema ljudima. Da nam Bog da one stvari koje nemamo i da nam otkloni one nedostatke koje posjedujemo.

Treće ; zahvala je vodič , zahvala je ona koja nas upućuje ka spoznaji Božijih blagodati, upućuje nas ka Božijim blagodatima i upoznaje nas sa Božijim blagodatima.

Četvrto ; zahvala ( kada izgovaramo elhamdulillah ) je poput znaka ( alameta ) , poput bljeska koji nam ukazuje na veličanstvenost Uzvišenog Gospodara.

Hazreti Ali r.a. kaže : Ako neko u dubini svoje duše spozna veličinu Stvoritelja, u očima njegovim sve ono što postoji biće nisko ( neće imati nikakvu vrijednost ), ona osoba koja veličanstvenost i veličinu Boga spozna u srcu svome i nutrinama duše svoje u očima takve osobe, što postoji na svijetu je nisko i neznatno, i bezvrijedno. Nije to samo na nekom nivou umišljena i fikcije, kao da on umišlja neku snagu i energiju. Zaista takav čovjek crpi snagu iz jednog izvora koji je beskrajan. On je podržan od strane Posjednika beskrajne moći, snage i znanja. Izvorište te njegove snage i moći se nalazi kod Boga koji je posjednik svih svojstva savršenstva.

I zato vidimo kod velikana u vjeri , kod evlija, Božijih ljudi da oni nisu pokazivali ni najmanje zrno,ni najmanju zehru straha pred zalimima i tlačiteljima, upravo zato jer su svoju snagu crpili iz vrela koje je beskrajno. Prema tome, zahvaljivanje Bogu znači korištenje Njegovih blagodati i Njegovih zakona u cilju dostizanja do materijalne i duhovne sreće

Zato je jedna od osobina Božijih ljudi evlija i ta da se oni neprestano zahvaljujući Bogu , kreću ka Bogu i ka sreći.

Zato Kur'an kaže : I kad svi dženetlije , Božiji ljudi, evlije uđu u dženet i posljednje riječi njihove će biti — zahvala pripada Gospodaru svih svjetova. Alemi Tabatabai tumačeći ovaj ajet kaže : Iz ovoga ajeta u kojem se kaže posljednje riječi ljudi koji uđu u džennet bit će činjenje zahvale Gospodaru svih svjetova — dolazimo do zaključka da je zahvala jedna stvar, jedna zbilja koju nije lako dosegnuti. I zasigurno ta njihova zahvala nije ona verbalna jezička zahvala. I mi koji ne znamo hoćemo li biti dženetlije ili pak nećemo , donosimo zahvalu . Ali nije to ta zahvala. I Bog zna da mi činimo zahvalu Bogu, ali to je samo ključ koji nam oslobađa put da dođemo do nečeg vrijednog.

Allahume sali ala Muhammed ve ali Muhammed.

SEJJIDI SUAD MUTEKIJA
<< 05/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

KONTAKT
Javite nam se putem E-mail adrese: sokak57@gmail.com ili putem privatne poruke.

Sadrzaj postova :
1. Ilmihal za svakog muslimana i muslimanku
2. Hudba hazreti Alije
3. Islamska uljudnost
4. Prinsipi tolerancije u islamu
5. Podsjednik u kurbanu
6. Sjecanje na umrle ibadetom 1,2,3 dio
7. Muradi bismile
8. Ilahije
9. Dani u sedmici
10. Sest vidova vjerskog ekstremizma

Sadrzaj postova :
11. Zikr I Irsad 1.i 2. dio
12. Asure.
13. Rifaiski Tarikat u Sarajevu
14. Kijam zikr u Naksibendijskim tekijama
15. Bektasijski Tarikat u Sarajevu
16. Sve Mehdije do danas ili od Kerbele do danas 1. i 2. dio
17. Kako je u nasoj Bosni ?


BROJAČ POSJETA
106162

Powered by Blogger.ba